4. Rozdelenie cyklotrás

Vzhľadom na rozsiahlosť MČ BA – NM, v ktorej sa nachádza aj významná časť Bratislavského lesoparku a reálne rozdelenie MČ BA – NM masívom Malých Karpát na dve relatívne samostatné časti, boli prevzaté už navrhované cyklotrasy s vyššie uvedených dokumentov. Takáto sieť cyklotrás bola doplnená lokálnymi cyklotrasami, ktoré majú miestny význam a za ich realizáciu a aj následnú prevádzku a údržbu bude zodpovedať MČ BA – NM. Nasledujúce členenie cyklotrás je vztiahnuté výlučne k územiu MČ BA – NM.

1.1. Cyklotrasy podľa UP hl.m.SR BA (2007)

V platnom UP hl.m.SR Bratislavy z roku 2007 sú navrhnuté iba 4 cyklotrasy na území MČ BA – NM: Kukučínova Vajnorská Hatalova – Zátišie – Tomášikova Odbojárov Návrhy cyklotrás v tomto dokumente sú ideové, bez podrobného umiestnenia v danej lokalite. Predpokladá sa, že podrobné riešenie presného umiestnenia cyklotrasy bude dopracované v nasledujúcom stupni prípravnej, prípade projektovej dokumentácie v súvislosti s plánovanou výstavbou v susedstve týchto cyklotrás. Celková dĺžka týchto cyklotrás je 11 310 m.  

1.2. Cyklotrasy podľa ÚGD hl.m.SR BA (2015)

V prijatom ÚGD hl.m.- SR Bratislavy z roku 2015 na území MČ BA – NM je navrhnutých 5 cyklotrás, ktoré sú definované ako hlavné v súbornom návrhovom výkrese v M = 1 :10000: Račianska Bajkalská Trnavská Vajnorská Sliačska Celková dĺžka týchto cyklotrás je 10 330 m. Návrhy cyklotrás v územnom genereli dopravy sú tiež ideové, s orientačným umiestnením cyklotrás v danej lokalite. Predpokladá sa, že podrobné riešenie presného umiestnenia každej cyklotrasy si vyžaduje následné spracovanie projektovej dokumentácie s príslušným stavebným a dopravným riešením. Projektová dokumentácia bude spracovávaná priamo pre jednotlivé úseky navrhovaných cyklotrás, alebo v prípade projektovej dokumentácie v súvislosti s plánovanou výstavbou iných objektov v susedstve týchto cyklotrás. V sumarizačných tabuľkách jednotlivých cyklotrás na území MČ BA-NM s členením na radiály, okruhy a doplnkové trasy sú v tabuľke predpokladaných potrebných investičných nákladov odhadované podiely nutných stavebných prác (najmä dosiahnutie bezbariérovosti cyklotrás), ako aj dopadov na úpravu organizácie dopravy (zmena organizácie dopravy, obojsmerná jazda cyklistov v jednosmerných komunikáciách, vyhradené komunikácie pre cyklodopravu,....).   V podrobnejšom riešení (M = 1 : 3000) sú cyklotrasy navrhované podľa umiestnenia a funkčnosti v celkovom dopravnom systéme ako radiály a okruhy.

Radiály

Vybrané celomestské cykloradiály na území MČ BA-NM sú nasledovné:  
Radiály      
por.čís. Označenie názov trasy dĺžka v m
1 R 12 Červený most - Lamač 610
2 R 13 Račianska 3670
3 R 14 Vajnorská 4900
4 R 22 Ďurgalova-Jahodova-Magurská-Klenová 1310
5 R 33 Tupého - Horská 3680
6 R13A Podkolibská, Hlavná, Jeséniova 1805
7 R 34 Kukučínova 2430
8 R 35 Trnavská 4940
    spolu 23 345
  Celková dĺžka tejto kategórie cyklotrás (radiály) na území MČ BA – NM je 23 345 m.

1.4. Okruhy

Vybrané celomestské okruhy v MČ BA-NM sú nasledovné:  
Okruhy      
por.čís. označenie názov trasy dĺžka v m
1 O 2 Legionárska 480
2 O 3 Smrečianska - Šancová - Račianska - Kominárska - Šancová - Miletičova 1440
3 O 4 Jarošova - Bajkalská 1380
4 O 5 Jaskov rad - Tupého - Sliačska - Račianska - Jánoškova - Hattalova - Zátišie - Tomášikova 6370
5 O 6 Magnetová - Chemická - Trnávka 1120
6 O 6A okruh cez ISTROCHEM 1340
7 O 7 Bojnická 670
    spolu 12800
  Celková dĺžka tejto kategórie cyklotrás (okruhy) na území MČ BA – NM je 12 800 m.


Vytvorené: 17.01.2020 15:14, Tettinger Marek