7. Rozvojové územia v MČ BA-NM

Na území MČ BA-NM je navrhovaných 6 rozvojových oblastí, ktoré v budúcnosti zmenia svoje podoby. Z týchto dôvodov je potrebné už v príprave zadaní pre spracovanie zonálnych územných plánov uvažovať s budúcim trasovaním cyklotrás, najmä vo vytvorení dostatočných priestorových možností pre umiestnenie samostatných cyklocestičiek. Predpokladané rozvojové územia:
  • Výskumný ústav zváračský
  • ISTROCHEM
  • Pasienky
  • Za stanicou - Turbínová
  • Filiálka


Vytvorené: 17.01.2020 15:32, Tettinger Marek