Jednosmerky

Návrh úpravy jednosmeriek pre cyklistickú dopravu na území mestskej časti Bratislava- Nové Mesto

LetnáPre zlepšenie a zjednodušenie pohybu cyklistov po mestskej časti Nové Mesto a zároveň pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky s dôrazom na cyklistickú dopravu je nutné zaviesť obojsmerný pohyb cyklistov v jednosmerkách. Protismerná jazda cyklistov je ochrana a zlepšovanie podmienok pre najslabších účastníkov cestnej premávky a zároveň zlepšenie využívania a poľudštenie verejného priestoru. Jazda bicykla v protismere auta, na upokojených uliciach a pri ohľaduplných účastníkoch, je pre cyklistov aj chodcov bezpečná: motoristi majú priamy výhľad na cyklistu, väčšie množstvo cyklistov pôsobí na prirodzené spomalenie áut, čo má za dôsledok vyššiu bezpečnosť pre chodcov aj cyklistov. Protismerky cyklistom výrazne uľahčujú pohyb v uliciach, ktoré sú dopravne organizované pre autá. Dopravní inžinieri predpokladajú, že tranzit by mal chodiť po hlavných cestách a zjednosmernené ulice sú určené len na dojazd do cieľa. V minulosti boli pôvodne všetky ulice obojsmerné, ich zjednosmerňovanie nastalo kvôli motoristom a malo viacero neriešených negatívnych dopadov na skupiny, ktoré ho nepotrebujú. Ako príklad by sa dali uviesť chodci, ktorý sú znevýhodnení záberom chodníka na parkovanie a cyklisti, pre ktorých vznikli dlhé a nezriedka komplikované obchádzkové trasy. V extrémnom prípade môže byť na obchádzke jednosmerky zákaz vjazdu cyklistom alebo obchádzka vedie po frekventovanej a preto nebezpečnejšej komunikácii. Jednosmerky, ktoré sú v mestských štvrtiach vybudované z dôvodu zabráneniu prejazdu tranzitnej dopravy, pri cyklistickej doprave úplne strácajú opodstatnenie. Ak pripustíme prioritu nemotorovej dopravy, dospejeme k lepšiemu hospodáreniu s verejným priestorom, lepšiemu a bezpečnejšiemu pohybu peších a cyklistov a celkovému poľudšteniu mestskej časti.

Jednosmerné komunikácie v správe mestskej časti sú v prevažnej miere s minimálnou intenzitou dopravy v obytných mestských štvrtiach. Úpravy sa dajú docieliť veľmi jednoducho, doplnením zvislého dopravného značenia, bez komplikovanej projektovej prípravy či veľkých stavebných úprav. Na uliciach dlhších ako 80 m a zároveň v celej dĺžke širokých 3,0 m sa musí zabezpečiť možnosť vyhnutia bicykla a ostatných vozidiel, aby nemohlo dôjsť ku kolízií. Ako výhybňa môže slúžiť lokálne rozšírenie komunikácie, prerušenie parkovacieho pásu (vjazd na miesto ležiace mimo komunikáciu) a pod.

Pri rokovaniach s Krajským dopravným inšpektorátom zostal nasledujúci zoznam ulíc, kde je v pilotnom projekte povolená obojsmerná jazda cyklistov v jednosmerkách:

Zoznam ulíc doporučených KDI k úprave na vjazd cyklistov v protismere v jednosmerných uliciach:

 • Ukrajinská
 • Moravská
 • Sliezka
 • Športová
 • Halašova
 • Letná
 • Ľudové námestie
 • Svätovojtešská
 • Smikova
 • Cintulova
 • Chemická
 • Tylova
 • Guothova po zákaz prejazdu
 • Guothova so zákazom prejazdu, doplniť povolenie pre cyklistov
 • Pluhová pri železnici

Zoznam ďalších jednosmerných ulíc s povolenou obojsmernou jazdou cyklistov

Pri vyznačení hlavného mestského cyklistický okruhu číslo 5 na Zátiší koncom roka 2019 pribudli v našej mestskej časti ďalšie dve ulice s povolenou obojsmernou jazdou cyklistov. Sú to:


DokumentáciaVytvorené: 17.01.2020 09:12, Tettinger Marek