Kontakty a odkazy

Doprava - koordinácia realizácie cykloprojektov

Ing. Stanislav Skýva
e-mail: stanislav.skyva@banm.sk

  • koordinuje realizáciu zadania jednotlivých cykloprojektov z participatívneho rozpočtu 2015,
  • spolupodieľa sa na organizácii verejných stretnutí s touto témou a súčinnosťou s občianskymi združeniami a občanmi pri príprave ďalších krokov a realizácií,
  • zúčastňuje sa stretnutí pracovnej skupiny Komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu hlavného mesta SR Bratislavy,
  • pripravuje konkrétne dopravné riešenia jednotlivých projektov a investičných zámerov v cyklodoprave


Záväzné dokumenty
Územný generel dopravy
Parkovací manuál

Odkazy
Cyklokoalícia
Mapa odporúčaných cyklotrás od Cyklokoalície
Mapa existujúcich cyklotrás
 


Vytvorené: 17.01.2020 09:35, Tettinger Marek