Procyklistické riešenia verejného priestoru

Mestská časť Bratislava - Nové mesto má spracovanú dopravnú štúdiu Procyklistické riešenia verejného priestoru, Bratislava – Nové Mesto, ktorá presnejšie špecifikuje umiestnenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry na území mestskej časti. Dopravná štúdia popisuje možnosti doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, zásady jej umiestnenia a vhodnosť jednotlivých typov. V mapových podkladoch sú vytypované vhodné miesta na umiestnenie jednotlivých typov stojanov a ďalšieho procyklistického mobiliáru.

A Sprievodná správa
C-1 Situácia-Juh
C-2 Situácia-Sever
C-3 Situácia-Żelezná studnička


Vytvorené: 06.02.2020 09:22, Tettinger Marek