Projektový zámer Cyklotrasa Zátišie

DSC_6743

Účelom spracovania technickej štúdie bolo navrhnúť možnosti vybudovania cyklotrasy v úseku na Zátiší z dopravného ako aj stavebného a majetkového hľadiska. Na hlavnom mestskom okruhu číslo 5, ktorého trasu a napojenia definujú záväzné dokumenty Hlavného mesta Bratislava, v časti na Zátiší nebolo nedostatočne riešené priečne prepojenie hlavných mestských radiál Vajnorská a Račianska cyklistickou dopravou. Cyklistické okruhy prepájajú jednotlivé radiály v pravidelnej vzdialenosti od centra mesta. Okružná trasa O5 prepája radiály v úrovni Mlynskej doliny v západnej časti mesta, Mladej gardy v severnej časti mesta, Tomášikovej vo východnej časti mesta a Kutlíkovej v južnej časti mesta. Spája ulice Kutlíkova – Pajštúnska – Bratská – Kapitulské polia – Most Lafranconi – Mlynská dolina – Pri Habánskom mlyne – Opavská – Ďurgalova – Jahodová – Uhrova – Bárdošova – Na Revíne – Bárdošova – Bellova – Ôsma – Brusnicová – Krahulčia – Sliačska – Račianska – Jánoškova – Kukučínova – Pluhová – Gavlovičova – Hattalova – Zátišie – Tomášikova – Kaštieľska – Parková – Jastrabia a Komárňanská.

Cieľom spracovania štúdie bolo vytvoriť spojitý cyklistický okruh O5 v úseku na Zátiší a tým vytvoriť prepojenie na existujúce a novovzniknuté cyklotrasy.  V stavebne dobudovaných obytných štvrtiach, ako je Zátišie a Ľudová štvrť nie je možné vybudovať nové oddelené cyklotrasy. V takýchto situáciách sa snažíme vytvárať cyklistické koridory vyznačením samostatného pruhu na existujúcej vozovke a zvýhodnením cyklistov, napríklad povolením obojsmernej jazdy cyklistov v jednosmerných úsekoch.

Na konci roka 2019 bol hlavný mestský cyklistický okruh číslo 5 v úseku dlhom 1,4 km, ktorý spája ulice Vajnorská a Račianska, realizovaný. Začína na križovatke Vajnorská/Zátišie, vedie ulicami Zátišie, Hattalova, Pluhová, Kukučínova a Janoškova ku Mladej Garde.

Na prevedenie cyklistov obojsmerne cez jednosmerný úsek Zátišia je využitý protismerný cyklistický pruh vo vozovke pri chodníku pred domami na Zátiší 1 až 17. Pokračuje obojsmerným vedením po Zátiší a Hattalovej ku Pluhovej. V jednosmernom úseku Pluhovej na Kukučínovu ulicu je vzhľadom na šírku vozovky povolená obojsmerná jazda cyklistov bez vyznačenia vodorovným dopravným značením.

Z dôvodu bezpečnosti jazdy v úseku a uvoľnenia chodníka popred obytné domy pre chodcov bude povolené parkovanie len na južnej strane Pluhovej ulice. Súčasné nelegálne parkovanie na chodníku na severnej strane ulice, ktoré neponecháva voľnú šírku chodníka 1,5 metra pre chodcov, bude zakázané aj dopravným značením.

Ďalej cyklotrasa pokračuje cez železničné priecestie ku McDonaldu a pumpe OMV, kde sa napojí na Račiansku ulicu.

Prosíme vás o zvýšenú pozornosť pri jazde podľa nového dopravného značenia, ohľaduplnosť ku všetkým účastníkom cestnej premávky. 


13345_cyklotrasa-zatisie-mapa

Dokumentácia

A_Technická správa
B_Celková situácia
C-2_Rez
C-3_PDZ
C1.1_Situácia
C1.2_Situácia

 


Vytvorené: 17.01.2020 09:13, Tettinger Marek