Znovuvyznačenie cyklotrasy R14-Vajnorská v úseku Bajkalská - Junácka

17.02.2020 - Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v súčinnosti s mestskou časťou v najbližšej dobe ( v jarných mesiacoch roku 2020) znovuvyznačí zanedbané dopravné značenie hlavnej mestskej cyklistickej radiály R14 - Vajnorská v úseku od Bajkalskej ulice popred Novú Dobu a úrad mestskej časti Bratislava-Nové mesto po Junácku ulicu v dĺžke 265 metrov. Znovuvyznačený úsek je súčasťou hlavnej mestskej cyklistickej radiály R14 - Vajnorská, vedúcej z centra mesta cez našu mestskú časť na Zlaté Piesky a ďalej do Vajnor. Vedenie cyklistov bude riešené spoločným pohybom cyklistov a chodcov na východnom chodníku pozdĺž Vajnorskej ulice, kde bude zvislým dopravným značením vyznačená obojsmerná cestička pre vyhradených užívateľov s nájazdom od prechodu pre chodcov na Bajkalskej ulici. Projekt dopravného značenia bol prerokovaný a schválený Operatívnou komisiou pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu, dopravné značenie bude realizované Oddelením správy komunikácií magistrátu v dohľadnej dobe.
vajnorska
Vajnorska - projekt na stiahnutie ako pdf


Vytvorené: 02.03.2020 14:40, Tettinger Marek