6. Popis jednotlivých cyklotrás v MČ BA - Nové Mesto

6.1. Radiály

Radiály celomestského významu bývajú veľmi dlhé, prechádzajú viacerými mestskými časťami a zabezpečujú cykloprepojenia z okrajových častí v smere do centrálnej mestskej oblasti. Trasovanie týchto radiál bolo prevzaté z nadradených dokumentov. Niektoré z týchto nadradených cyklotrás celomestského významu sú vedené po miestnych komunikáciách v správe MČ BA-NM. Rozsah týchto cyklotrás je uvedený v tabuľke 2.  

R 12 Červený most – Lamač. Táto radiála má dĺžku cca 610 m a
podstatou je úprava lesnej cestičky naplynulý prejazd cyklistov. Táto radiála je pripojená na celomestskú trasu na Železnú studničku a pokračuje do katastra MČ BA – Lamač. Cyklotrasa je orientovaná na cykloturistiku.  

R 22 Ďurgalova – Jahodová – Magurská – Klenová. Táto radiála má dĺžku cca 1 310 m. Cyklotrasa bude trasovaná v spoločnom komunikačnom priestore s automobilovou dopravou. Bude si vyžadovať úpravu organizácie dopravy.  

R 33 Tupého - Horská. Táto radiála má dĺžku cca 3 680 m a bude možné ju zriadiť v nasledovnom členení: Úsek Podkolibská – Tupého - cyklotrasa bude trasovaná v spoločnom komunikačnom priestore s automobilovou dopravou. Bude si vyžadovať úpravu organizácie dopravy. Úsek Tupého – Sliačska cyklotrasa bude trasovaná na samostatnej cyklocestičke. Úsek Sliačska – Horská, cyklotrasa bude trasovaná v spoločnom komunikačnom priestore s automobilovou dopravou. Bude si vyžadovať úpravu organizácie dopravy.

R 22 Kukučínova. Táto radiála má dĺžku cca 2 430 m. Cyklotrasa bude trasovaná v spoločnom komunikačnom priestore s automobilovou dopravou. V podrobnom riešení je nutné hľadať možnosti samostatnej cyklocestičky na západnej strane Kukučínovej, zo strany železničného pozemku. Bude si vyžadovať úpravu organizácie dopravy.

6.2. Okruhy

Okružné cyklotrasy vychádzajú z celomestsky trasovaných možných cyklocestičiek a majú hlavný význam v tangenciálnych pohyboch a presunov v meste. Na území MČ BA – NM je 5 takýchto trás. Trasovanie týchto okruhov bolo prevzaté z nadradených dokumentov. Niektoré z týchto nadradených cyklotrás celomestského významu sú vedené po miestnych komunikáciách v správe MČ BA-NM. Rozsah týchto cyklotrás je uvedený v tabuľke 2.  

O 2 Legionárska. Tento okruh má dĺžku cca 480 m. Podrobný projekt preukáže možnosti jeho trasovania v spoločnom komunikačnom priestore s automobilovou dopravou, ktorý bude si vyžadovať úpravu organizácie dopravy.

O 3 Smrečianska – Šancová – Račianska – Kominárska – Šancová – Miletičova. Tento okruh má dĺžku cca 1 440 m a má rôznorodé trasovanie. Podrobný projekt preukáže možnosti jeho trasovania v spoločnom komunikačnom priestore s automobilovou dopravou, ktorý si bude vyžadovať úpravu organizácie dopravy, prípadne výstavbu samostatných úsekov cyklocestičiek (úseky v parku a na Kominárskej).

O 5 Jaskov rad – Tupého – Sliačska – Račianska – Jánoškova – Hattalova – Zátišie - Tomášikova. Tento okruh má dĺžku cca 6 370 m a má rôznorodé trasovanie. Predpokladáme jeho realizáciu po jednotlivých funkčných úsekoch: Jaskov rad, tento úsek bude trasovaný v spoločnom komunikačnom priestore s automobilovou dopravou, je nutná zmena organizácie dopravy (obojsmerný pohyb cyklistov). Tupého (pozri R 33). Sliačska – Račianska – Jánoškova – možnosť výstavby samostatnej cyklocestičky na západnej strane Račianskej a pri prechode okolo objektu Lidl. Hattalova – Zátišie – možnosť výstavby samostatnej cyklocestičky. Tomášikova - možnosť zriadenia cyklocestičky v spoločnom priestore s chodcami na južnom chodníku. V podrobnom riešení je nutné preveriť obdobné riešenia aj na severnej strane Tomášikovej.

O 6 Magnetová – Chemická – Trnávka. Tento okruh má dĺžku cca 1 120 m a má rôznorodé trasovanie. Podrobný projekt preukáže možnosti jeho trasovania v spoločnom komunikačnom priestore s automobilovou dopravou, ktorý si bude vyžadovať úpravu organizácie dopravy, prípadne výstavbu samostatných úsekov.

O 6A Cez priestor továrne Istrochem. Tento okruh má dĺžku cca 1 340 m a má neurčité trasovanie. V podrobnom územnom pláne tejto zóny pri zmene funkčného využitia tohto priestoru je nutné vytvoriť podmienky pre umiestnenie cyklotrasy na samostatnom telese.

O 7 Bojnická. Tento okruh má dĺžku cca 670 m. V podrobnom riešení je potreba hľadať možnosti vytvorenia samostatnej cyklocestičky na severnej strane Bojnickej.  

6.3. Doplňujúce cyklotrasy v MČ BA – Nové Mesto

Doplňujúce cyklotrasy v MČ BA – NM majú lokálne významy, sú trasované vo vnútroblokoch a zabezpečujú prístupy do vnútorných zón v mestskej časti s priamymi väzbami na nadradené mestské radiály a okruhy.  

NM 1 Stará Vajnorská. Cyklotrasa má dĺžku cca 2 370 m. V podrobnom riešení je potreba hľadať možnosti vytvorenia samostatnej cyklocestičky pozdĺž Starej Vajnorskej. Pri nedostatku priestoru bude umiestnená cyklotrasa s dopravným značením v profile vozovky.
NM 2 Cesta na Železnú studničku. Cyklotrasa má dĺžku cca 1 800 m. V podrobnom riešení je potreba hľadať možnosti vytvorenia kombinácie samostatnej cyklocestičky v lese a na vozovke s umiestnením cyklotrasy s dopravným značením v profile vozovky. Cyklotrasa pokračuje lesnou cykloturistickou cestičkou v masíve Malých Karpát.
NM 3 Koliba – Kamzík – Železná stupnička. Cyklotrasa má dĺžku cca 3 400 m. V podrobnom riešení je potreba hľadať možnosti vytvorenia samostatnej cyklocestičky v smere na Kamzík s využitím lesných chodníkov. Cyklotrasa pokračuje lesnou cykloturistickou cestičkou v masíve Malých Karpát.
NM 4 Vozovňa Krasňany – Jurská. Cyklotrasa má dĺžku cca 520 m a bude umiestnená s dopravným značením v profile miestnej komunikácie Jurská.
NM 5 Pionierska. Cyklotrasa má dĺžku cca 1 430 m. V podrobnom riešení je potreba hľadať možnosti vytvorenia samostatnej cyklocestičky pozdĺž Pionierskej. Pri nedostatku priestoru bude umiestnená cyklotrasa s dopravným značením v profile vozovky.
NM 6 Mikovíniho - Sibírska. Cyklotrasa má dĺžku cca 1 320 m. V podrobnom riešení je potreba hľadať možnosti vytvorenia samostatnej cyklocestičky pozdĺž týchto ulíc. Pri nedostatku priestoru bude umiestnená cyklotrasa s dopravným značením v profile vozovky.
NM 7 Kraskova. Cyklotrasa má dĺžku cca 370 m. V podrobnom riešení je potreba hľadať možnosti vytvorenia samostatnej cyklocestičky pozdĺž tejto ulice. Pri nedostatku priestoru bude umiestnená cyklotrasa s dopravným značením v profile vozovky.
NM 8 Sliačska. Cyklotrasa má dĺžku cca 1 760 m. V podrobnom riešení je potreba hľadať možnosti vytvorenia samostatnej cyklocestičky pozdĺž tejto ulice. V hornej časti bude umiestnená cyklotrasa s dopravným značením v profile vozovky. Cyklotrasa pokračuje lesnou cykloturistickou cestičkou v masíve Malých Karpát.
NM 9 Teplická – Smykova. Cyklotrasa má dĺžku cca 590 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s povolením obojsmernej cyklistickej premávky v jednosmernej ulici.
NM 10 Moravská – Sliezska – Plzenská – Robotnícka. Cyklotrasa má dĺžku cca 450 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s povolením obojsmernej cyklistickej premávky v jednosmernej ulici a zriadenie prejazdu cez areál základnej školy.
NM 11 Kalinčiakova – Športová. Cyklotrasa má dĺžku cca 890 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s povolením obojsmernej cyklistickej premávky v jednosmernej ulici. V časti Kalinčiakovej pri futbalovom štadióne je potrebné nájsť polohu samostatnej cyklotrasy.
NM 12 Tylova - Vihorlatská. Cyklotrasa má dĺžku cca 460 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s povolením obojsmernej cyklistickej premávky v jednosmernej ulici.
NM 13 Kukučínova – sídl.Hostinského – Letná – Úradnícka - Svätovojtešská. Cyklotrasa má dĺžku cca 840 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s povolením obojsmernej cyklistickej premávky v jednosmernej ulici.
NM 14 Briežky. Cyklotrasa má dĺžku cca 1 020 m. Cyklotrasa bude umiestnená v spoločnom priestore s automobilovou dopravou s dopravným vyznačením. Cyklotrasa pokračuje lesnou cykloturistickou cestičkou v masíve Malých Karpát.
NM 14A Malý Varan. Cyklotrasa má dĺžku cca 760 m. Cyklotrasa bude umiestnená v spoločnom priestore s automobilovou dopravou s dopravným vyznačením. Cyklotrasa pokračuje spojkou k cyklotrase NM 14 – Briežky v priestore pôvodnej vinohradníckej cesty. V priestore križovatky týchto cyklotrás je umiestnené oddychové cyklomiesto s prístreškom a parkoviskom pre bicykle.
NM 14B Na Koziarke. Cyklotrasa má dĺžku cca 816 m. Cyklotrasa bude umiestnená v spoločnom priestore s automobilovou dopravou s dopravným vyznačením. Cyklotrasa pokračuje spojkou k cyklotrase NM 14 – Briežky. V priestore križovatky týchto cyklotrás je umiestnené oddychové cyklomiesto s prístreškom a parkoviskom pre bicykle.
NM 14C Spojka Briežky - Koziarka. Cyklotrasa má dĺžku cca 950 m. Cyklotrasa bude umiestnená v spoločnom priestore s automobilovou dopravou s dopravným vyznačení v priestore pôvodnej vinohradníckej cesty.
NM 15 Stará Vajnorská – Žabí majer – (Račianska). Cyklotrasa má dĺžku cca 720m. Cyklotrasa bude umiestnená v spoločnom priestore s automobilovou dopravou s dopravným vyznačením. Cyklotrasa bude pokračovať v katastri MČ BA- Rača až na Račiansku.
NM 16 cesta na Kamzík. Cyklotrasa má dĺžku cca 1 140 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s povolením obojsmernej cyklistickej premávky v jednosmernej ulici.
NM 17 Opavská – cesta na Červený most. Cyklotrasa má dĺžku cca 1 320 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s povolením obojsmernej cyklistickej premávky v jednosmernej ulici s prechodom a pokračovaním na lesnej cestičke.
NM 18 Tupého – most nad železnicou - Pionierska. Cyklotrasa má dĺžku cca 410 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s povolením obojsmernej cyklistickej premávky v jednosmernej ulici a upraviť dnešný nevyhovujúci stav komunikácie a mostu pre akúkoľvek dopravu.
NM 19 Budyšínska. Cyklotrasa má dĺžku cca 438 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s povolením obojsmernej cyklistickej premávky v jednosmernej ulici. Navrhovaná trasa pokračuje cez rozvojové územie Filiálka, kde v urbanistickom riešení musia byť navrhnuté trasy pre priečne prepojenia medzi Račianskou a Kukučínovou.
NM 20 Kutuzovova. Cyklotrasa má dĺžku cca 490 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s vytvorením samostatných cyklopruhov v profile miestnej komunikácie.
NM 21 Odbojárov. Cyklotrasa má dĺžku cca 420 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s povolením obojsmernej cyklistickej premávky v jednosmernej ulici a vytvorením prejazdu pred ZŠ O.Nepelu.
NM 22 Vajnorská – Za stanicou – Elektrárenská – Turbínová. Trasa má dĺžku 1550m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s vytvorením samostatných cyklopruhov v profile miestnej komunikácie.
NM 23 Vlárska - Koliba. Trasa má dĺžku 840 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s vytvorením samostatných cyklopruhov v profile miestnej komunikácie, prípadne zmenu organizácie dopravy s povolením obojsmernej cyklistickej premávky v jednosmernej ulici. Na tejto trase chýba dlhodobo plánovaný most spojujúci Kramáre s Kolibou.
NM 24 Senecká – Východné nádražie. Trasa má dĺžku 280 m na území MČ BA-NM. Následne prechádza jestvujúcim podchodom pod železničnou traťou a pokračuje na území MČ BA-Rača. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s vytvorením samostatných cyklopruhov v profile miestnej komunikácie, prípadne zmenu organizácie dopravy.
NM 25 k žst. BA - Nové Mesto. Trasa má dĺžku 340 m. Priamo pripája túto železničnú stanicu na cyklookruh O 5 na Tomášikovej. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s vytvorením samostatných cyklopruhov vedľa miestnej komunikácie. Pred objektom žst je potrebné umiestniť zariadenia na dlhodobé odstavovanie bicyklov.
NM 26 Riazanská. Cyklotrasa má dĺžku cca 997 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s vytvorením samostatných cyklopruhov v profile miestnej komunikácie. Súčasťou je pripojenie na radiálu R13 na Račianskej.
NM 27 Filiálka. Cyklotrasa má dĺžku cca 783 m. Trasa je navrhnutá ako súčasť rozvojového územia Filiálka. V podrobnom riešení je potreba návrhu samostatnej cyklocestičky na západnom okraji tejto zóny v dotyku s obytnou zónou Slovany. Súčasťou je pripojenie na radiálu R13 na Račianskej.
NM 28 Tegelhofova - Junácka. Cyklotrasa má dĺžku cca 690 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s vytvorením samostatných cyklopruhov v profile miestnej komunikácie. Súčasťou je pripojenie na okruh O 4 na Bajkalskej. V príprave výstavby futbalového štadióna je potrebné vytvoriť podmienky pre cyklodopravu, ako sú zariadenia na odstavovanie bicyklov a prepojenia na nadradené cyklotrasy R14 a O5.
NM 29 okolo Polusu. Cyklotrasa má dĺžku cca 660 m. V podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s vytvorením samostatných cyklopruhov v profile miestnej komunikácie.
NM 30 zóna Výskumný ústav zváračský (VÚZ). Cyklotrasa má dĺžku cca 470 m. Trasa je navrhnutá ako súčasť rozvojového územia VUZ. V podrobnom riešení je potreba návrhu samostatnej cyklocestičky stredom rozvojového územia. Cyklotrasa prepája cyklistické cestičky na Pionierskej (NM4) a Sliačskej (O5).
NM 31 zóna Pasienky. Cyklotrasa má dĺžku cca 640 m. Trasa je navrhnutá ako súčasť rozvojového územia Pasienky. V podrobnom riešení je potreba návrhu samostatnej cyklocestičky stredom rozvojového územia. Cyklotrasa prepája cyklistické cestičky na Vajnorskej (R14) a Trnavskej (R35).
NM 32 za športovou halou Pasienky. Cyklotrasa má dĺžku cca 925 m. Trasa čiastočne prechádza cez rozvojové územie Pasienky a v podrobnom riešení je potreba navrhnúť zmenu organizácie dopravy s vytvorením samostatných cyklopruhov v profile miestnej komunikácie. Súčasťou je pripojenie na okruh O 5 na Tomášikovej.
Sumarizácia jednotlivých druhov cyklotrás je uvedená v závere tabuľky 1. Celková dĺžka navrhovaných cyklotrás všetkých druhov je na území MČ BA-NM celkovo 69 793 m, z toho sieť doplňujúcich cyklotrás lokálnych významov v budúcej správe mestskej časti je 33 648 m (32 trás s označením NM 1 až NM 32).


Vytvorené: 17.01.2020 15:28, Tettinger Marek