Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (strategický dokument)

Mestská časť Bratislava - Nové mesto má vypracovaný strategický dokument Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorý je zameraný na riešenie a podporu rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti ako spôsobu prepravy, s cieľom zvyšovania podielu cyklistickej dopravy s špecifikovanými opatreniami na podporu cyklistickej dopravy.

Dokument obsahuje návrh doplnkovej cykloinfraštruktúry (stojany, mapy, informačné tabule a pod.), návrh cyklistických trás (vrátane cyklociest, cyklopruhov, spoločného pohybu s ostatnou dopravou, sprejazdňovanie jednosmeriek), ktorý vytvárať ucelenú sieť. Cieľom je riešiť optimálne prepojenie jestvujúcich obytných súborov, rekreačnej a administratívnej časti mestskej časti na hlavné cyklistické trasy s dôrazom na:
a) Priečne prepojenie hlavných cyklistických trás,
b) Prepojenie administratívneho a kultúrneho centra mestskej časti, rekreačnej oblasti (lesopark, Kuchajda), centra mesta, štvrtí Kramáre/Koliba a susediacich mestských častí
c) Vytipovanie komunikácii s jednosmernou premávkou, vhodných na vedenie cyklistov v protismere.

Pri návrhu cyklistických komunikácií sa vychádza z nasledovných kritérií:
a) Bezpečnosť,
b) Atraktívnosť cieľov na sieti cyklistických komunikácii (ZŠ, SŠ, VŠ, nákupné centrá, administratíva, obytné súbory, kultúrne, rekreačné a športové zariadenia),
c) Priamosť trasy,
d) Zrozumiteľnosť dopravného a informačného značenia (vedenie trasy, jej pokračovanie alebo ukončenie musí byť jednoznačné),
e) Väzba na Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy a Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy (hlavné cyklistické trasy),
f) Zohľadnenie pripravovaných investičných a rozvojových zámerov.

1. Identifikačné údaje strategického dokumentu

 • Názov dokumentu : Koncepcia rozvoja cyklodopravy v MČ BA - Nové Mesto
 • Miesto pôsobnosti: MČ BA - Nové Mesto
 • Okres: Bratislava III.
 • Obec: MČ BA - Nové Mesto
 • Investor : MČ BA - Nové Mesto

2. Podklady

 • situácia súčasného stavu
 • obhliadka terénu
 • ÚP hl.m.SR Bratislavy (2007)
 • ÚGD hl.m. SR Bratislavy (2015)
 • Podklady z MČ BA - Nové Mesto
 • príslušné normy a predpisy
 • Dokumentácia Podpora nemotorovej dopravy v BA (UNDP 2012)

Ďalšie kapitoly


3. Základné údaje o dokumentácii
4. Rozdelenie cyklotrás
5. Doplňujúce cyklotrasy v MČ BA – NM
6. Popis jednotlivých cyklotrás v MČ BA - Nové Mesto
7. Rozvojové územia v MČ BA-NM
8. Parkovanie a odstavovanie bicyklov
9. Orientačné investičné náklady
Príloha: Mapy a všeobecné odporúčanie pre stanovenie počtu parkovacích miest


Vytvorené: 17.01.2020 09:29, Tettinger Marek