9. Orientačné investičné náklady

Pre plánovacie účely boli stanovené orientačné investičné náklady, potrebné pre zriadenie jednotlivých cyklotrás, nasledovne:
  • Cyklotrasa na samostatnom telese (nová), š=2,50m 160e/bm
  • Cyklotrasa na telese vozovky (nová organ. dopravy, bezbariér.) 45e/bm
  • Cyklotrasa na telese chodníka (nová organ.dopravy, bezbariér.) 25e/bm
  Odhad rozdelenia nutnosti jednotlivých úprav je uvedený v prílohách tab.3..   Celkové odhadované investičné náklady výška prostriedkov na prípravu realizácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Rekapitulácia investičných nákladov pre realizáciu cyklotrás v MČ BA - Nové Mesto  
p.č. druh cyklotrasy Orientačné IN v tis.E Prostriedky na projektovú prípravu v tis.E
1 Radiály na komunikáciách BA-NM 810.63 48,64
2 Okruhy na komunikáciách BA-NM 94.47 50.07
3 Doplňujúce cyklotrasy v MČ BA - Nové Mesto 2755,896 165,35
  spolu 3660,996 264,06


Vytvorené: 17.01.2020 15:45, Tettinger Marek